o-energetskom-pregledu-javne-rasvjete

O energetskom pregledu javne rasvjete

Tvrtka Lunes Adria d.o.o. ovlaštena je za provođenje energetskih  pregleda javne rasvjete (broj ovlaštenja P-425/2013). Energetske preglede javne rasvjete provodimo na području cijele Republike Hrvatske.

Prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, čl. 20) javni sektor obvezan je provesti energetski pregled javne rasvjete jednom u pet (5) godina.

Javni sektor bio je dužan provesti prvi energetski pregled javne rasvjete do 1. srpnja 2015. (Zakon o energetskoj učinkovitosti, čl. 43).

Energetski pregled javne rasvjete može obavljati isključivo osoba koja je posjeduje ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za provođenje energetskih pregleda javne rasvjete.