faq

FAQ

Zašto treba provesti energetski pregled javne rasvjete?

Prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, čl. 20) javni sektor obvezan je provesti energetski pregled javne rasvjete jednom u pet (5) godina.

Tko može provesti energetski pregled javne rasvjete?

Energetski pregled javne rasvjete može provesti isključivo fizička ili pravna osoba ovlaštena za provođenje energetskih pregleda javne rasvjete.

U kojem roku treba provesti energetski pregled javne rasvjete?

Javni sektor dužan je napraviti prvi energetski pregled javne rasvjete do 1. srpnja 2015. (Zakon o energetskoj učinkovitosti, čl. 43).

Što obuhvaća energetski pregled javne rasvjete? 

Elaborat (studija) o energetskom pregledu postojećeg sustava javne rasvjete izrađuje se sa ciljem analize postojećeg stanja i buduće primjene mjera energetske učinkovitosti. Nakon izrade studije sa definiranim mjerama i povratima investicije pristupa se izradi idejnog i glavnog elektrotehničkog projekta javne rasvjete sa troškovnikom, nakon kojega se raspisuje javno nadmetanje za izvođača radova.

Elaborat o energetskom pregledu javne rasvjete sadržava:
1. Analizu tehničkih i energetskih svojstava postojeće javne rasvjete

– analizu mjesta preuzimanja električne energije,
– analizu specifičnih zona javne rasvjete,
– analizu tipova izvora svjetlosti koji se koriste,
– analizu svjetiljki u kojima se nalaze izvori svjetlosti,
– analizu sustava regulacije i upravljanja javne rasvjete.

2. Analizu potrošnje električne energije sustava javne rasvjete

3. Prijedloge i preporuke za modernizaciju sustava sa definiranim potrebnim ulaganjima i povratima investicije